Gabalfa Community Centre

22 March 2024

Bwlch Youth & Community Centre

19 January 2019

Unedau Cyfeirio Disgyblion Caerdydd

26 March 2024

Am y prosiect Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a’r contractwr adeiladu Centregreat, rydym wedi chwarae rhan yn Ymrwymiad Caerdydd i helpu i hybu uchelgais a sgiliau pobl ifanc ar draws tair Uned Cyfeirio Disgyblion ac Ysgolion Arbennig, yn unol ag anghenion a chyfleoedd o fewn diwydiannau , fel adeiladu, ar garreg eu drws yng Nghymru.

Eu huchelgais yw darparu cyfleoedd profiad gwaith parhaus ac ymgysylltu â chyflogwyr, yn ychwanegol at ymweliadau a rhyngweithiadau ad hoc. Fe wnaethom gyflwyno gweithdai byr mewn tair ysgol, Ysgol Greenhill, Ysgol Gymunedol Gabalfa a Bryn y Deryn a Chanolfan Carnegie, gan gefnogi myfyrwyr a allai fod wedi cael trafferth mewn addysg brif ffrwd oherwydd ymddygiad, anghenion addysgol arbennig a/neu brofi trawma yn eu bywydau.

Cefnogwyd 15+ o fyfyrwyr gan Fentor Arweiniol VIY i ddysgu sgiliau gwaith coed, er mwyn adeiladu dodrefn pren i wella amgylchedd eu hysgol eu hunain, a hybu eu dysgu/dyheadau y tu allan i addysg brif ffrwd.

Rhoddwyd yr holl ddeunyddiau gan Travis Perkins De Caerdydd.

Dywedodd un myfyriwr:

“I ddechrau roeddwn i’n meddwl bod heddiw’n mynd i fod yn dwp ac yn wastraff fy amser. Nawr rydw i wedi gwneud y fainc rwy’n meddwl ei bod yn werth fy amser 100%. Rwyf wedi dysgu rhywbeth newydd mewn gwirionedd. Mae heddiw wedi rhoi pwrpas i mi ac rydw i wedi cymdeithasu hefyd.”

Dywedodd eraill wrthym:

“Fe wnes i ei fwynhau’n fawr. Dysgu torri’r pren oedd y rhan orau ac fe wnes i wella arno”, “Roeddwn i wir yn hoffi rhoi’r holl ddarnau at ei gilydd gyda’r sgriwdreifer a’i weld yn troi’n beth iawn” a “Hoffwn wneud mwy o’r math hwn o stwff.”

Dywedodd Ian Priday, Athro ym Mryn y Deryn a Chanolfan Carnegie, Caerdydd:

“Roedd Alan o’r radd flaenaf – yn hollol wych gyda’r dysgwyr, ac roedden nhw i gyd yn gwerthfawrogi ei ymdrechion a’i amynedd – roedd llawer o ‘ddiolch’ ar ddiwedd y dydd, ac nid yw hynny’n wir bob amser!”

Dewch i weld beth mae’r profiad gwaith ymarferol hwn yn ei olygu i Ysgol Greenhill

Cardiff Pupil Referral Units

16 August 2023

Working in partnership with Cardiff Council and construction contractor Centregreat, we’ve played a part in the Cardiff Commitment to help boost ambition and skills in young people across three Pupil Referral Units and Special Schools, according to the needs and opportunities within industries, like construction, on their doorstep in Wales.

Their ambition is to provide sustained work experience opportunities and engagement with employers, over and above ad hoc visits and interactions. We delivered short workshops at three schools, Greenhill School, Gabalfa Community School and Bryn y Deryn and the Carnegie Centre, supporting students who may have struggled in mainstream education through behaviour, special educational needs and/or experienced trauma in their lives.

15+ students were supported by a VIY Lead Mentor to learn carpentry skills, in order to build wooden furniture to improve their own school environment, and boost their learning/aspirations outside of mainstream education.

All materials were donated by Travis Perkins Cardiff South.

One student said:

“I initially thought today was going to be stupid and a waste of my time. Now I’ve made the bench I’m thinking it was 100% worth my time. I have actually learnt something new. Today has given me purpose and I’ve socialised too.”

Others told us:

“I really enjoyed it. Learn to cut the wood was the best part and I got better at it”, “I really liked putting all the bits together with the screwdriver and seeing it turn into a proper thing” and “I would like to do more of this kind of stuff.”

Ian Priday, Teacher at Bryn y Deryn and the Carnegie Centre, Cardiff, said:

“Alan was first rate – absolutely excellent with the learners, and they all appreciated his efforts and patience – there were lots of ‘thank yous’ at the end of the day, which isn’t always the case!!”

See what this hands-on work experience means to Greenhill School

Charter Housing Association

19 January 2019

Cwmbran Youth Centre

19 January 2019

Dr M’z Youth Club

19 January 2019

Garw Senior Boys & Girls Club

18 January 2019

Llwynypia Boys & Girls Club

19 January 2019

Nantymoel Boys & Girls Club

19 January 2019

Next Page »