Projects

Unedau Cyfeirio Disgyblion Caerdydd

Completed: 2024
Location: Cardiff
Region: Wales
Other local partners: Cardiff Council, Centregreat

About the project

Am y prosiect Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a’r contractwr adeiladu Centregreat, rydym wedi chwarae rhan yn Ymrwymiad Caerdydd i helpu i hybu uchelgais a sgiliau pobl ifanc ar draws tair Uned Cyfeirio Disgyblion ac Ysgolion Arbennig, yn unol ag anghenion a chyfleoedd o fewn diwydiannau , fel adeiladu, ar garreg eu drws yng Nghymru.

Eu huchelgais yw darparu cyfleoedd profiad gwaith parhaus ac ymgysylltu â chyflogwyr, yn ychwanegol at ymweliadau a rhyngweithiadau ad hoc. Fe wnaethom gyflwyno gweithdai byr mewn tair ysgol, Ysgol Greenhill, Ysgol Gymunedol Gabalfa a Bryn y Deryn a Chanolfan Carnegie, gan gefnogi myfyrwyr a allai fod wedi cael trafferth mewn addysg brif ffrwd oherwydd ymddygiad, anghenion addysgol arbennig a/neu brofi trawma yn eu bywydau.

Cefnogwyd 15+ o fyfyrwyr gan Fentor Arweiniol VIY i ddysgu sgiliau gwaith coed, er mwyn adeiladu dodrefn pren i wella amgylchedd eu hysgol eu hunain, a hybu eu dysgu/dyheadau y tu allan i addysg brif ffrwd.

Rhoddwyd yr holl ddeunyddiau gan Travis Perkins De Caerdydd.

Dywedodd un myfyriwr:

“I ddechrau roeddwn i’n meddwl bod heddiw’n mynd i fod yn dwp ac yn wastraff fy amser. Nawr rydw i wedi gwneud y fainc rwy’n meddwl ei bod yn werth fy amser 100%. Rwyf wedi dysgu rhywbeth newydd mewn gwirionedd. Mae heddiw wedi rhoi pwrpas i mi ac rydw i wedi cymdeithasu hefyd.”

Dywedodd eraill wrthym:

“Fe wnes i ei fwynhau’n fawr. Dysgu torri’r pren oedd y rhan orau ac fe wnes i wella arno”, “Roeddwn i wir yn hoffi rhoi’r holl ddarnau at ei gilydd gyda’r sgriwdreifer a’i weld yn troi’n beth iawn” a “Hoffwn wneud mwy o’r math hwn o stwff.”

Dywedodd Ian Priday, Athro ym Mryn y Deryn a Chanolfan Carnegie, Caerdydd:

“Roedd Alan o’r radd flaenaf – yn hollol wych gyda’r dysgwyr, ac roedden nhw i gyd yn gwerthfawrogi ei ymdrechion a’i amynedd – roedd llawer o ‘ddiolch’ ar ddiwedd y dydd, ac nid yw hynny’n wir bob amser!”

Dewch i weld beth mae’r profiad gwaith ymarferol hwn yn ei olygu i Ysgol Greenhill

Rwyf wedi llwyddo i gael profiad gwaith newydd sydd wedi fy ngwneud yn hapus iawn oherwydd roedd yn hwyl. Camron, Myfyriwr, Chwefror 2023
Mwynheais yn fawr oherwydd dysgais sgil newydd o beidio â rhoi'r gorau iddi. Mwynheais i waith tîm a'r agwedd gymdeithasol o weithio mewn tîm. Lestyn, Myfyriwr, Chwefror 2023
Roedd yn bleserus ac yn hwyl oherwydd cefais brofiad arbennig o dda yn gwneud gwaith coed o fewn tîm. Helpodd Imran fi i ddysgu mwy nag y byddwn fel arfer ac mae’n gwmni da. Jamie, Myfyriwr, Chwefror 2023
Roedd Alan yn barod iawn i helpu pan oeddwn angen help a gadawodd i mi roi cynnig ar bethau nad oeddwn wedi'u gwneud o'r blaen. Myfyriwr, Bryn y Deryn, Chwefror 2024