Unedau Cyfeirio Disgyblion Caerdydd

26 March 2024

Am y prosiect Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a’r contractwr adeiladu Centregreat, rydym wedi chwarae rhan yn Ymrwymiad Caerdydd i helpu i hybu uchelgais a sgiliau pobl ifanc ar draws tair Uned Cyfeirio Disgyblion ac Ysgolion Arbennig, yn unol ag anghenion a chyfleoedd o fewn diwydiannau , fel adeiladu, ar garreg eu drws yng Nghymru.

Eu huchelgais yw darparu cyfleoedd profiad gwaith parhaus ac ymgysylltu â chyflogwyr, yn ychwanegol at ymweliadau a rhyngweithiadau ad hoc. Fe wnaethom gyflwyno gweithdai byr mewn tair ysgol, Ysgol Greenhill, Ysgol Gymunedol Gabalfa a Bryn y Deryn a Chanolfan Carnegie, gan gefnogi myfyrwyr a allai fod wedi cael trafferth mewn addysg brif ffrwd oherwydd ymddygiad, anghenion addysgol arbennig a/neu brofi trawma yn eu bywydau.

Cefnogwyd 15+ o fyfyrwyr gan Fentor Arweiniol VIY i ddysgu sgiliau gwaith coed, er mwyn adeiladu dodrefn pren i wella amgylchedd eu hysgol eu hunain, a hybu eu dysgu/dyheadau y tu allan i addysg brif ffrwd.

Rhoddwyd yr holl ddeunyddiau gan Travis Perkins De Caerdydd.

Dywedodd un myfyriwr:

“I ddechrau roeddwn i’n meddwl bod heddiw’n mynd i fod yn dwp ac yn wastraff fy amser. Nawr rydw i wedi gwneud y fainc rwy’n meddwl ei bod yn werth fy amser 100%. Rwyf wedi dysgu rhywbeth newydd mewn gwirionedd. Mae heddiw wedi rhoi pwrpas i mi ac rydw i wedi cymdeithasu hefyd.”

Dywedodd eraill wrthym:

“Fe wnes i ei fwynhau’n fawr. Dysgu torri’r pren oedd y rhan orau ac fe wnes i wella arno”, “Roeddwn i wir yn hoffi rhoi’r holl ddarnau at ei gilydd gyda’r sgriwdreifer a’i weld yn troi’n beth iawn” a “Hoffwn wneud mwy o’r math hwn o stwff.”

Dywedodd Ian Priday, Athro ym Mryn y Deryn a Chanolfan Carnegie, Caerdydd:

“Roedd Alan o’r radd flaenaf – yn hollol wych gyda’r dysgwyr, ac roedden nhw i gyd yn gwerthfawrogi ei ymdrechion a’i amynedd – roedd llawer o ‘ddiolch’ ar ddiwedd y dydd, ac nid yw hynny’n wir bob amser!”

Dewch i weld beth mae’r profiad gwaith ymarferol hwn yn ei olygu i Ysgol Greenhill

Cardiff Pupil Referral Units

16 August 2023

Working in partnership with Cardiff Council and construction contractor Centregreat, we’ve played a part in the Cardiff Commitment to help boost ambition and skills in young people across three Pupil Referral Units and Special Schools, according to the needs and opportunities within industries, like construction, on their doorstep in Wales.

Their ambition is to provide sustained work experience opportunities and engagement with employers, over and above ad hoc visits and interactions. We delivered short workshops at three schools, Greenhill School, Gabalfa Community School and Bryn y Deryn and the Carnegie Centre, supporting students who may have struggled in mainstream education through behaviour, special educational needs and/or experienced trauma in their lives.

15+ students were supported by a VIY Lead Mentor to learn carpentry skills, in order to build wooden furniture to improve their own school environment, and boost their learning/aspirations outside of mainstream education.

All materials were donated by Travis Perkins Cardiff South.

One student said:

“I initially thought today was going to be stupid and a waste of my time. Now I’ve made the bench I’m thinking it was 100% worth my time. I have actually learnt something new. Today has given me purpose and I’ve socialised too.”

Others told us:

“I really enjoyed it. Learn to cut the wood was the best part and I got better at it”, “I really liked putting all the bits together with the screwdriver and seeing it turn into a proper thing” and “I would like to do more of this kind of stuff.”

Ian Priday, Teacher at Bryn y Deryn and the Carnegie Centre, Cardiff, said:

“Alan was first rate – absolutely excellent with the learners, and they all appreciated his efforts and patience – there were lots of ‘thank yous’ at the end of the day, which isn’t always the case!!”

See what this hands-on work experience means to Greenhill School

Chapel-en-le-Frith High School

15 August 2018

Chapel-en-le-Frith School is one of 100 secondary schools across England that took part in VIY’s Mentoring Programme, supported by The Careers & Enterprise Company, since 2017.

The Mentoring Programme is targeted at students in Years 8-11 and designed to develop early awareness of the building and construction sector as a relevant and rewarding career pathway. The programme typically involved three interactions for students over one term with their VIY Mentors: two introductory skills workshops and then an on-site building project, identified/nominated by the students.

At Chapel-en-le-Frith, 34 students were selected by their teachers to participate, and for their project the students decided to renovate the school allotment. This included the building of new raised beds/planters and potting benches, and improving wheelchair access. Over two days each student completed 12 Guided Learning Hours working with their Mentors, successfully achieving an Entry Level 3 City & Guilds carpentry accreditation in the process.

Pre and post evaluation revealed that the students, in addition to developing new vocational trade skills, had also increased their confidence levels across seven key softer employability skills over the course of the programme, including teamwork and expressing their ideas and opinions.

Don Valley Academy

5 February 2019

See what happened when we created a memorial garden for the students of Don Valley School, with the help of 15 of their very own students learning carpentry and joinery as they go, and earning an Entry Level 3 City & Guilds accreditation. All part of our VIY Mentoring Programme, supported by the Careers & Enterprise Company working with 100 secondary schools across England since 2017.

Just one of Guy Martin’s mini-series on Channel 4, Building Britain, travelling to four VIY projects across the country to meet the young people we mentor in trade skills whilst renovating community spaces.

 

Eko Pathways School

29 December 2022

Haringey Learning Partnership

29 December 2022

John Grant School

5 July 2024

Project Contact:  JoJo Yohannes, email jojo@teamviy.com

New Directions & Phoenix Pupil Referral Unit

29 December 2022

St Bede’s Middle School

10 April 2019

St Bede’s Middle School took part in VIY’s Mentoring Programme, funded by The Careers & Enterprise Company, in October 2019. The programme was targeted at students in Years 8-11 and designed to develop early awareness of the building and construction sector as a relevant and rewarding career pathway. 100 secondary schools across England participated in the programme since 2017.

The programme typically involved three interactions for students over one term with their VIY Mentors: two introductory skills workshops and then a building project (either in the school or the local community) which is identified and planned by the students. For St Bede’s, the VIY programme also fitted well with their own junior apprenticeship scheme.

15 students from St Bede’s took part in the two employability skills workshops followed by their project in October 2019. The project involved using carpentry skills to create an outdoor classroom, which had been on the students’ wishlist for a long time! With the help of their mentors, the students designed and planned the project during the two workshops. They then used the school’s Design Technology workshop to build all the components of the outdoor classroom (entrance archway, base/platform and benches) before installing them in place in woods that form part of the the school’s grounds.

The project was also supported by the local Wickes store, which provided all of the timber and other materials needed, and a staff member visited the school and volunteered alongside the students and mentors.

The Elizabethan Academy

29 December 2022

Next Page »